ANBI-STATUS

Het Koffiehuis Amsterdam heeft nu de officiële anbi-status (algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat u als donateur van de Stichting Het Koffiehuis Amsterdam uw gift mag aftrekken van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Daarvoor dient u samen met ons de gift vast te leggen in een overeenkomst. Een model hiervoor treft u op de website van de Belastingdienst.


STICHTING HET KOFFIEHUIS AMSTERDAM

 • Adres: Haarlemmerstraat 146H, 1013 EZ, Amsterdam
 • Telefoon: 020-8545180.
 • RSIN fiscaalnummer: 857792775
 • KvK-nummer: 69229473

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het welzijn van dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers te bevorderen door het bieden van een laagdrempelige inloopvoorziening en gastvrije thuishaven, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


DIRECTIE EN BESTUUR

Het Koffiehuis Amsterdam is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

DIRECTIE

 • De heer R.J.R. Piera

RAAD VAN TOEZICHT

 • Mevrouw N. van der Sluis, voorzitter
 • Mevrouw A.M.C. van Oosten, secretaris
 • De heer W. Veldhuisen, penningmeester
 • Mevrouw P.J.M. Duijndam, lid
 • De heer J.W. Vreeken, lid

BELONINGSBELEID

De activiteiten van de stichting Het Koffiehuis Amsterdam worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers, al dan niet uit de doelgroep geworven. Zij krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de Belastingdienst. Daarnaast is er een beperkt aantal uren professionele inzet beschikbaar voor een directeur en een medewerker die met name de vrijwilligers begeleidt. Deze professionele inzet volgt het beloningsbeleid van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de “Beloningscode bestuurders in de zorg”. De beloning van medewerkers en directie is conform bovengenoemde CAO en beloningscode.


HOOFDPUNTEN ACTIVITEITEN

 • Het in stand houden en exploiteren van een koffiehuis, waarin dak- en thuislozen en andere kwetsbare burgers welkom en werkzaam kunnen zijn;
 • Het organiseren en faciliteren van werkzaamheden, waaronder schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, te verrichten door vrijwilligers en/of dak- en thuislozen;
 • Het verrichten van alle werkzaamheden die met vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 • Alles in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de doelstelling van de stichting

Dit alles op een manier waarin samenwerking, participatie en integratie met de buurt en wijk centraal staat.


HOE WERVEN WE GELD?

We proberen zoveel mogelijk inkomsten zelf te verdienen. Daarnaast streven we ernaar met voldoende geld dat via donaties en giften binnenkomt, het Koffiehuis alle dagen van het jaar open te houden.

 • Circa 50% eigen inkomsten uit activiteiten
 • Circa 50% overige bijdragen: incidentele acties, giften, fondsen en donateurs.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN

 • De stichting Koffiehuis Amsterdam heeft geen onroerend goed in eigendom of belangen in andere stichtingen of organisaties.
 • Het vermogen is met name bedoeld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
 • Het vermogen wordt op één bankrekening beheerd.

Voor meer informatie stuur een e-mail met uw vragen naar koffiehuis.amsterdam@gmail.com.

Zin om iets te geven?